C C C C A+ A A- X

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

В качеството си на администратор на лични данни, Районен съд - Благоевград има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД).

Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Благоевград, пл.“Васил Левски“ № 1

Работно време: понеделник – петък, 08:30ч. – 17:00ч.

Електронна поща: blagoevgrad-rs@ justice.bg


Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Сашка Атанасова – съдебен администратор

Мариана Тунтева – системен администратор

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

Регистър „Деловодство – участници в съдебните производства“

В регистъра се обработват на законово основание лични данни на страните по делата, образувани в Районен съд – Благоевград. Данните се предоставят от физическите и юридическите лица при входиране на документа в съда и се въвеждат директно в деловодната програма – Автоматизирана система за управление на делата - АСУД. Данните в регистъра се съхраняват в сроковете, определени в ПАС за делата и деловодните книги. Администраторът на лични данни предоставя достъп – справки, извлечения, издава документи и други услуги от съответния регистър с лични данни само на законово основание. Данните от регистъра се обработват от съдиите и съдебните служители и при спазване на принципа „необходимо да се знае“. Право на достъп до регистъра имат само упълномощени по длъжност или с изрична заповед лица, както и упълномощените по закон. На основание чл. 31 от Закона за адвокатурата адвокатите и трайно установените адвокати от Европейския съюз имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет. С правата по ал. 1 се ползват и адвокатите от Европейския съюз, временно упражняващи адвокатската професия на територията на Република България, след представяне на пълномощно от доверителя и удостоверение по чл. 19б, ал. 3 от ЗА.

Регистър „Бюро Съдимост“

Данните от регистъра се използват за всички дейности, свързани с движението и обработването на делата – изготвяне на справки за съдимост при подадени искания от компетентните органи и при подаване заявление лично от лицето или негов пълномощник. В регистъра подлежат на обработка лични данни на участници в съдебни процеси, както и на техните родители. Данните се обработват на хартиен и електронен носител, посредством внедрен и поддържан софтуерен продукт АИС“Бюро съдимост“. Данните в регистъра се предоставят от физически лица, направили искане за издаване на свидетелство за съдимост или от съответните компетентни органи, подали искане за справка за съдимост. Данните се въвеждат директно в АИС“Бюро съдимост“, посредством която се осъществява и издава справката. Данните в регистъра се съхраняват в сроковете, определени в Наредба № 8/26.02.2008 година за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Администраторът на лични данни предоставя достъп, справки, издаване на документи /копия от бюлетини/, справки и свидетелства за съдимост от съответния регистър на законово основание. Данните от регистъра се обработват от съдебни служители и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Регистър „Човешки ресурси“

В регистъра се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, работещи по правоотношения, възникнали по силата на ЗСВ/магистрати/ и по трудови правоотношения /съдебни служители/, с оглед, изпълнение на нормативните изисквания на ЗСВ и КТ. Събраните данни за магистратите и съдебните служители се използват за служебни цели – за всякакви дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения и на правоотношенията на магистратите по ЗСВ; за изготвяне на всякакви документи на лицата в тази връзка /договори, заповеди, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и други/, за връзка по телефон и пощенска кореспонденция с тези лица, за водене на счетоводна отчетност относно възнагражденията и осигурителните плащания на лицата. В хода на дейностите по управление на човешките ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование, квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебните правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социаните въпроси. Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, Инспекцията по труда, ИВСС и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.Данните от регистъра се обработват на хартиен и технически носител посредством ПП“Аладин“ и ПП“Конто“. Данните се предоставят от физическите лица при назначаване в РС – Благоевград. Данните се въвеждат директно в програмните продукти, а документите на хартиен носител се съхраняват в кадровите досиета на съдиите и съдебните служители. Данните в кадровите досиета се съхраняват в нормативноопределените срокове – 50 години. Администраторът на лични данни предоставя достъп, справки, извлечения, издаване от документи и други услуги от съответния регистър лично на лицата или на оправомощени лица. Данните в регистъра се обработват от съдебни служители, в зависимост от длъжностната им характеристика и при спазване на принципа „необходимост да се знае“. Районен съд – Благоевград публикува лични данни на задължените лица по реда на ЗПКОНПИ, а декларациите се съхраняват в досиетата на служителите. Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3/25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си, Районен съд – Благоевград обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и други. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, то тази информация се обработва в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на треди лица само тогава, когато това е посочено в закон. Съхранението на договорите и съгласно Номенклатурата за сроковете за съхранение на делата и документите в съда. Данните в регистъра се обработват от съдебни служители, в зависимост от длъжността им и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Вещи лица, съдебни заседатели, служебни защитници, особени представители, свидетели, преводачи и други

Личните данни на тези лица, участници в съдебните производства, извън страните по делата, се събрират на законово основание за нуждите на счетоводната отчетност и данъчно-осигурителните плащания. Данните се предоставят от физическите лица при изплащане на възнагражденията им и се съхраняват в сроковете, определени от Закона за счетоводството. Данните се обработват на хартиен и технически носител, чрез ПП „Конто“ и ПП“Аладин“. Данните в регистъра се обработват от съдебни служители, в зависимост от длъжността им и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Кандидати за работа

При процедурите за подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. Районен съд – Благоевград определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала. Данните се предоставят от физическите лица – кандидати за работа. Данните се съхраняват само на хартиен носител. Когато в процедура по подбор се изисква представяне на оригинален документ или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа или психическа годност на кандидата, необходима квалификационна степен и стаж за заеманата длъжноста, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата, да получи обратно представените документи. РС – Благоевград връща документите по начина, по който са подадени. Резултатите от процедурите по подбор на персонала се публикуват на официалния сайт в съответствие с ПАС и ЗСВ. Данните в регистъра се обработват от съдебни служители, в зависимост от длъжността им и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Искания по ЗДОИ

Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни. Информацията се предоставя от лицата с подаване на заявлението за достъп по ЗДОИ. Районен съд – Благоевград предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ. Данните в регистъра се обработват от съдебни служители, в зависимост от длъжността им и при спазване на принципа „необходимост да се знае“. Съхранението на заявленията е съгласно Номенклатурата за сроковете за съхранение на делата и документите в съда.

Видеонаблюдение

В съдебната палата в Благоевград, в която е разположен и Районен съд – Благоевград, се извършва видеонаблюдение с охранителна цел, което се осъществява от ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието.

Жалби, сигнали и други искания

Личните данни в жалби, сигнали и други искания до съда се предоставят от физическите лица при подаването им. При обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани до съда, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на съда в тези случаи, могат да се предоставят на трети лица само ако е предвидено в закон. Данните в регистъра се обработват от съдебни служители, в зависимост от длъжността им и при спазване на принципа „необходимост да се знае“. Съхранението на документите е съгласно Номенклатурата за сроковете за съхранение на делата и документите в съда.

Обработване на лични данни на деца

Като елемент за популялизиране дейността на съда и като участник в Образователна програма на ВСС, Районен съд – Благоевград периодично организира и провежда конкурси за детско творчество, разиграване на съдебен процес и други информационни кампании, насочени към деца. Участието в тези мероприятия е доброволно и данните /име, възраст и училище/, се обработват само за горепосочените цели, както и за популяризиране на детското творчество.

Категории получатели на лични данни, извън структурата на Районен съд - Благоевград

Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура, единствено ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:
- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерски съвет, министерства и други);
- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на служителите и др.;
- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Срок за съхранение на личните данни

Срокът за съхранение на личните данни е различен в зависимост от целите, за които се обработват. Сроковете са определени на законово основание, а в останалите случаи се прилагат сроковете, определени в Номенклатурата за сроковете за съхранение на делата и документите в съда.

След изтичане на сроковете за съхранение, съдебните дела и всички счетоводни и административни документи, книги и регистри, които се водят на хартиен носител, се предават за физическо унищожаване на фирма, лицензирана по Закона за управление на отпадъците.

Права на физическите лица

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;

2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);

4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Районен съд – Благоевград запазва правото си да променя политиката за поверителност.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация