C C C C A+ A A- X

Обявления за публични продажби

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИЗП. ДЕЛО № 82/2023г.

17 ноември 2023

НАСРОЧВАМ от 09,00 часа на 20.11.2023 година до 17,00 часа на 20.12.2023 година ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния делбен неподеляем недвижим имот, собственост на страните по изпълнително дело № 82/2023г. по описа на СИС-Благоевград, а именно - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 04279.626.245.1.36 /нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и шест, точка, двеста четиридесет и пет, точка, едно точка, тридесет и шест/, находящ се в град Благоевград, Община Благоевград, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Благоевград, одобрени със Заповед РД-18- 32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на имота: град Благоевград, п.к.2700, ул.“Калина“ № 8, кв.’’Еленово-1”, вход „Б" етаж 4 /четири/, апартамент 16 Б /шестнадесет, буква „Б“ /, находящ се в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.626.245/нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и шест, точка, двеста четиридесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект „Жилище, апартамент”, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 73,10 кв.м./седемдесет и три цяло и десет стотни квадратни метра/, прилежащи части: мазе 12Б /дванадесет буква ,.Б“ с площ от 2,17кв.м/две цяло и седемнадесет стотни квадратни метра/ исъответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8,80 кв.м. /осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/ и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 04279.626.245.1.37 /нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и шест, точка, двеста четиридесет и пет, точка, едно, точка тридесет и седем/, под обекта: обект с идентификатор 04279.626.245.1.26 /нула, четири хиляди двеста седемдесет и девет, точка, шестстотин двадесет и шест, точка, едно, точка, двадесет и шест/; над обекта - няма, при квоти - 1/2 част за съделителя Г. И. П., със съдебен адрес: гр. С., ул.”С.” и 1/2 част за съделителя Б. Г. А., от гр. Благоевград, ж.к.”Е.” , при начална цена, равняваща се на 80 на сто от определената му пазарната стойност - 84 800.00 лв. / осемдесет и четири хиляди и осемстотин лева /, която ще се състои в сградата на РС-Благоевград. Определям време за оглед на имота, предмет на публичната продан, всеки делничен ден в дните на продажбата от 09.00 до 19.00 часа. Да се отрази в обявлението, че всеки наддавач може да прави по едно наддавателно предложение, че предложенията, изписани с цифри и думи, следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точен адрес, ЕГН на участвуващия в търга, и че заедно с квитанция за внесен задатък /10% от цената на вещта/ следва да бъдат представени в канцеларията на Районен съд до 17,00 часа на 20.12.2023 година, и че отварянето на предложенията ще бъде извършено на 21.12.2023 година в 10,00 часа в присъствие на участниците в търга.Да се посочи, че книжата за проданта се държат в канцеларията на РС-Благоевград на разположение на всеки, който се интересува от продаваните вещи.

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИЗП. ДЕЛО № 154/2021г.

18 септември 2023

Подписаният Пламен Калайджийски – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, че НАСРОЧВАМ от 09,00 часа на 18.09.2023 година до 17,00 часа на 18.10.2023година ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния неподеляем недвижим имот, собственост на страните по изпълнително дело № 154/2021г. по описа на СИС-Благоевград М. Г., ЕГН * и В. Й., ЕГН *, а именно - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.612.209.1.12, с административен адрес: гр.Благоевград, бул."Джеймс Баучер" № 8, ет.6, ап.10, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.612.209, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта - едно, с посочена в документа площ от 75,76 кв.м., с прилежащи части: мазе № 7 с площ от 12,36 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: 04279.612.209.1.11; под обекта: 04279.612.209.1.10; над обекта: няма, по кадастралната карта на гр.Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, а по акт за собственост представляващ: Апартамент № 10, състоящ се от кухненски бокс с трапезария, дневна с две спални, със застроена площ от 75,76 квадратни метра, при съседи: североизток - УПИ VIII, отреден за имот с пл.№ 2841, северозапад - апартамент № 9 и стълбищна клетка, югоизток - калкан и югозапад - улица, както и съответните идеални части от общите части и от правото на строеж върху мястото, който апартамент се намира на пети тавански жилищен етаж от югоизточната част на жилищна сграда, състояща се от магазини, четири жилищни етажа и един терасовиден етаж с две нива, построена в имот с пл.№ 2844, в квартал 113 по плана на ЦГЧ на град Благоевград, ул."Джеймс Баучер" № 6, целият имот с площ от 275 квадратни метра, за който заедно с имот с пл.№ 2842, в квартал 113 по плана на ЦГЧ на гр.Благоевград, е отреден общ УПИ VII, в квартал 113 по стария план на ЦГЧ на гр.Благоевград, при съседи на УПИ: югозапад - улица, северозапад - улица, североизток - УПИ VIII, отреден за имот с пл.№ 2841 и югоизток - УПИ VI, отреден за имоти с пл.№ 2845, 2846 и 2847 по стария план на град Благоевград, при квоти - М. Г.: 1/2 идеална част от имота и В. Й.: 1/2 идеална част от имота, при начална цена - 33997.60 лв. / тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и 60.00 ст. /, равняваща се на 80 на сто от пазарната му стойност, която ще се извърши в сградата на РС-Благоевград. Предложенията /изписани с цифри и думи/ се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10% от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33G0 070700 BIC CECBBGSF Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград. Определям време за оглед на имота, предмет на публичната продан, всеки делничен ден в дните на продажбата от 09.00 до 19.00 часа. Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 19.10.2023г. от 10.00 часа в присъствие на участниците в търга.

Обявление за първа публична продан по ИЗП. ДЕЛО № 192/2019 г.

21 юни 2023

Подписаният Пламен Калайджийски - Държавен съдебен изпълнител при РС-Благоевград, НАСРОЧВАМ от 09,00 часа на 13.06.2023 година до 17,00 часа на 13.07.2023година ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на страните по изпълнително дело № 192/2019г. по описа на СИС при РС-Благоевград: И. С. Па., Е. С. А. и В. А. А., а именно: Първи жилищен етаж от жилищна сграда с площ около 100 кв.м., състоящ се от спалня, хол, столова, кухненски бокс, баня и тоалетна, находящ се в масивната жилищна страда, построена в УПИ ІІ-1107 в кв.89 по плана на V-ти микрорайон на Благоевград, при съседи на УПИ-улица, УПИ ХХІІ-1106, УПИ-ХХІ-1273 и УПИ ІІІ и принадлежащото му избено помещение /4/, при начална цена 72 800.00 / седемдесет и две хиляди и осемстотин / лева, равна на 80 на сто от определената му стойност, която ще се извърши в сградата на РС-Благоевград. Определям време за оглед на имота, предмет на публичната продан, всеки делничен ден в дните на продажбата от 09.00 до 19.00 часа. Всеки наддавач може да направи само по едно наддавателно предложение. Предложенията, изписани с цифри и думи, следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точен адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък /10% от цената на вещта/, следва да бъдат представени в канцеларията на Районен съд до 17,00 часа на 13.07.2023 година, и отварянето на предложенията ще бъде извършено на 14.07.23г. в 09,00 часа в присъствие на участниците в търга. Задатъкът, представляващ 10% от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33G0 070700 BIC CECBBGSF Централна кооперативна банка ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗП. ДЕЛО № 192/2019 г.

3 април 2023

Подписаният Пламен Калайджийски - Държавен съдебен изпълнител при РС-Благоевград, НАСРОЧВАМ от 09,00 часа на 03.04.2023 година до 17,00 часа на 03.05.2023година ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на страните по изпълнително дело № 192/2019г. по описа на СИС при РС-Благоевград: И. С. П., Е. С. А. и В. А. А., а именно: Първи жилищен етаж от жилищна сграда с площ около 100 кв.м., състоящ се от спалня, хол, столова, кухненски бокс, баня и тоалетна, находящ се в масивната жилищна страда, построена в УПИ ІІ-1107 в кв.89 по плана на V-ти микрорайон на Благоевград, при съседи на УПИ-улица, УПИ ХХІІ-1106, УПИ-ХХІ-1273 и УПИ ІІІ и принадлежащото му избено помещение /4/, при начална цена 72 800.00 / седемдесет и две хиляди и осемстотин / лева, равна на 80 на сто от определената му стойност, която ще се извърши в сградата на РС-Благоевград. Определям време за оглед на имота, предмет на публичната продан, всеки делничен ден в дните на продажбата от 09.00 до 19.00 часа. Наддавачът, може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията, изписани с цифри и думи, следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точен адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък /10% от цената на вещта/, следва да бъдат представени в канцеларията на Районен съд до 17,00 часа на 03.05.2023 година, и отварянето на предложенията ще бъде извършено на 04.05.2023 година в 10,00 часа в присъствие на участниците в търга. Задатъкът, представляващ 10% от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF Централна кооперативна банка

О Б Я В Л Е Н И Е № 179/2020г.

13 януари 2023

Подписаният Пламен Калайджийски – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НАСРОЧВАМ от 09,00 часа на 16.01.2023 година до 17,00 часа на 16.02.2023 година ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на длъжника по изпълнително дело № 179/2020г. по описа на СИС при РС-Благоевград К. К. Ч., а именно: СГРАДА с идентификационен № 04279.628.13.2, с предназначение - сграда за обществено хранене, построена върху имот с идентификационен № 04279.628.13, находящ се в гр.Благоевград, община Благоевград по кадастралната карта на град Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, вписан с административен адрес: ул."Панайот Волов" № 18, със застроена площ съгласно схема № 12273/07.08.2008г. от 44.00 кв.м., на един етаж, който обект съгласно разрешение за въвеждане в експлоатация представлява "КАФЕ-АПЕРИТИВ" с площ от 44.00 кв.м., изграден в УПИ ХХ-4756, квартал 3 по плана на кв."Струмско" на гр.Благоевград, целия с площ от 604 кв.м., при съседи: улица, Лазар Табутов и Никола Олев, в размер 39 500.80 лв. / тридесет и девет хиляди и петстотин лева и 80.00 стотинки /. равна на 80 на сто от определената му стойност, която ще се извърши в сградата на РС-Благоевград. Предложенията /изписани с цифри и думи/ изписани с цифри и думи, следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точен адрес, ЕГН на участвуващия в търга, и че заедно с квитанция за внесен задатък /10% от цената на вещта/ следва да бъдат представени в регистратурата на Районен съд до 17,00 часа на 13.10.2022 година, и че отварянето на предложенията ще бъде извършено на 14.10.2022 година в 10.00 часа в присъствие на участниците в търга.Да се посочи, че книжата за проданта се държат в канцеларията на РС-Благоевград на разположение на всеки, който се интересува от продаваните вещи. Задатъкът, представляващ 10% от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград. Определям време за оглед на имота, предмет на публичната продан, всеки делничен ден в дните на продажбата от 09.00 до 19.00 часа.

О Б Я В Л Е Н И Е № 92/2019

23 септември 2022

Подписаният Пламен Калайджийски – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, че НАСРОЧВАМ отново от 09.00ч. на 12.09.2022г. до 17.00 часа на 12.10.2022година, първа публична продан на притежавания от длъжника по изп.дело № 92/2019 година - Х. Д. Т. - недвижим имот, както следва: 1/2 ид.част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.624.20.3.1 /нула четири хиляди двеста седемдедет и девет точка шестстотин двадесет и четири точка двадесет точка три точка едно/, по кадастралната карта на гр.Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32 /10.05.2006г. на ИД на АК гр.Благоевград, с административен адрес: град Благоевград, п.к. 2700 /две хиляди и седемстотин/ кв.Еленово № 210-в /двеста и десет тире „В“, /вх.в,ет.1 /едно/, ап.1/едно/, обектът се намира в сграда № 3, /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.624.20 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и четири точка двадесет/, с площ от 70,51 кв.м. /седемдесет квадратни метра и петдесет и един квадратни сантиметра/ с предназначение – Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, ниво 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 04279.624.20.3.2, под обекта – няма, над обекта – 04279.624.20.3.5, ведно с 1/2 избено помещение № 1, /едно/, с площ 6,07 кв.м. /шест квадратни метра и седем квадратни сантиметра/, както и 6,3586 % /шест цяло и три хиляди петстотин осемдесет и шест десетохиладни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, описан в Договор за продажба на държавен недвижим имот, по реда на Наредбата за държавните имоти, подписан на 09.06.1989г. като Апартамент № 1 /едно/, находящ се в град Благоевград, жк.Еленово-3, представляващ Апартамент № 1 /едно/, на 1 /първи/ етаж в жилищната сграда – блок № 10-в, /десет, буква В, построен на държавна земя в комплекс Еленово-3/, състоящ се от две стаи и кухня, със застроена площ 70.51 /седемдесет цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра с прилежащото му избено помещение № 1 /едно/, с полезна площ от 6.07 /шест цяло и седем стотни/ квадратни метра, с 6.3586% /шест цяло и три хяди петстотин осемдесет и шест десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището-апартамент № 2,/две/, с пазарна стойност на целия обект: 59 609.00лв /петдесет и девет хиляди шестотин и девет лева/ - 1/2 ид.ч. = 29 804.50 лв, с продажна цена на 1/2 ид.ч. 80% от пазарната равняваща се на 23 843.60 лв /двадесет и три хиляди осемстотин четирдесет и три лева и 60.00 стотинки/. Предложенията /изписани с цифри и думи/ се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10% от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград. Определям време за оглед на имота, предмет на публичната продан, всеки работен ден в дните на продажбата от 10.00 до 12.00 часа. Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 13.10.2022г. от 10.00 часа в присъствие на участниците в търга. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: /Пламен Калайджийски/

О Б Я В Л Е Н И Е № 258/2011

17 септември 2022

Подписаният Пламен Калайджийски – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при БРС обявявам на интересуващите се, че НАСРОЧВАМ отново от 09,00 часа на 19.09.2022 година до 17,00 часа на 19.10.2022 година ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, собственост на длъжника по изпълнително дело № 258/2011г. по описа на СИС при РС-Благоевград С. Г. К., а именно: 1/2 идеална част от Поземлен имот № 4 по парцеларния план на с.Тросково, общ.Симитли, махала "Ливадище", одобрен с Протокол № 13/11.07.1988г., целият с площ от 3010 кв.м., ведно с находящата се в имота едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 24 кв.м., при граници на имота: Поземлен имот № 1, Поземлен имот № 2, поземлен имот № 3, черен път, поземлен имот № 5 и черен път, при цена 13 634.64 лв. / тринадесет хиляди шестотин тридесет и четири лева и 64.00 ст. /, представляваща 90 на сто от началната цена по първата продан, която ще се извърши в сградата на РС-Благоевград. Предложенията /изписани с цифри и думи/ се представят в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участвуващия в търга, заедно с квитанция за внесен задатък. Задатъкът, представляващ 10% от първоначалната цена на имота, следва да бъде внесен по сметка - IBAN BG74 CECB 9790 33GO 070700 BIC CECBBGSF Централна кооперативна банка АД, клон Благоевград. Определям време за оглед на имота, предмет на публичната продан, всеки делничен ден в дните на продажбата от 09.00 до 19.00 часа. Отварянето на предложенията ще бъде извършено на 20.10.2022г. от 10.00 часа в присъствие на участниците в търга. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: /Пламен Калайджийски/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация