C C C C A+ A A- X

Новини

Клетва на съдебни заседатели

26 януари 2024

Днес в Съдебната палата на Районен съд – Благоевград и пред магистратите от този съд, положиха клетва новите съдебни заседатели. Те бяха посрещнати и приветствани от и.ф. председателя на съда, съдия Калина Иванова, която апелира към тях да бъдат отговорни и съвестни при изпълнение на този обществен дълг. Предстои новите съдебни заседатели да преминат през специализирано обучение за естеството на работата и техните права, отговорности и задължения като участници в наказателното производство, което обучение се организира от Националният институт по правосъдие. След което, съдебните заседатели ще бъдат определяни за участие в наказателните дела от общ характер чрез случаен подбор и посредством използван в Районен съд – Благоевград нарочен софтуер за съдебни заседатели, който гарантира обективен и безпристрастен подбор на същите, както и обективност и независимост на формираните съдебни състави с тяхно участие.

Встъпване в длъжност на нов съдия в Районен съд-Благоевград

2 януари 2024

Днес  в Районен съд – Благоевград встъпи  съдия  Катя Сукалинска, която   бе преместена от РС-Сандански  с Решение на ВСС в края на миналата година. На встъпването присъстваха Председателя на Окръжен съд –Благоевград, съдия Петър Узунов, Районния прокурор Борислав Ковачки, и.ф. председателя на РС-Благоевград, съдия Калина Иванова, районни съдии, съдия по вписванията и съдия-изпълнител. Съдия Калина Иванова подари  на съдия Сукалинска от името на съдиите в Благоевград, икебана с  цветя и стилен химикал за да подписва обективни и справедливи съдебни актове и в РС-Благоевград, след което тя бе поздравена с добре дошла от всички присъстващи магистрати. Съдия Сукалинска има съдийски стаж повече от 13 години, тя е с ранг „съдия в Апелативен съд“ и до сега е правораздавала в РС-Сандански, където е разглеждала граждански дела.

По случай Денят на отворените врати за 2023 година, по покана от Районен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, в Съдебната палата гостуваха ученици от 6-ти клас на ПМГ „Академик Сергей Корольов“ – Благоевград.

19 декември 2023

По случай Денят на отворените врати за 2023 година, по покана от Районен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград, в Съдебната палата гостуваха ученици от 6-ти клас на ПМГ „Академик Сергей Корольов“ – Благоевград. Целта на посещението е повишаване на правната култура на учениците, изграждане на ценностно отношение към закона и ограничаване на негативни модели на поведение, предотвратяване на детското насилие и други. Инспектор Детска педагогическа стая Бистра Храсинкова запозна учениците с най-честите прояви на неправомерно поведение при малолетните и непълнолетните, както и с дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Прокурор Анита Димова и съдия Румяна Митева – Насева представиха пред учениците професиите на съдията и прокурора, основните положения на законодателството, свързани със статута на учениците, техните права и задължения, правилата на поведение в училище и други. Беше проведен и симулативен съдебен процес, в който на учениците бяха разпределени роли на съдия, съдебни заседатели, прокурори, подсъдим и свидетели. Постановеният казусът беше по действителен случай от ежедневието на учениците за увреждане  вещ на техен съученик. След изслушване на подсъдимия и разпита на свидетелите, съдебният състав призна подсъдимия за виновен и постанови присъда с наказание глоба.

Общото събрание на съдиите в Районен съд–Благоевград отново номинира за свой председател съдия Калина Иванова

13 декември 2023

Общото събрание на съдиите в Районен съд–Благоевград отново номинира за свой председател съдия Калина Иванова и в рамките на четвъртата конкурсна процедура за заемането на тази длъжност, открита с Решение на ВСС. Като мотиви за номинацията съдиите, които я подкрепиха изтъкнаха нейните доказани управленски качества по време на изпълняване на длъжността и.ф. председател на съда и Ръководител на Наказателното отделение. В този период при поредната планова проверка на Инспектората на ВСС, е констатирана много добра организация и работа на наказателните съдии и не са отправени никакви препоръки към магистратите в тази насока. Отделно от това, под ръководството на съдия Иванова като и.ф. председател през 2023г. са изготвени и актуализирани десетки Вътрешни правила за оптимизиране на работата на съдиите,съдебните служители, за вещи лица, за лица в неравностойно положение и за достъпа до административни услуги и информация в съда, а всички съдии се ангажират в административната дейност на съдебната институция чрез участие в конкурсни комисии за съдебни служители, атестиране на съдебни служители, проверка на съдебни служби и изготвяне на вътрешни правила на съда, с което се обезпечава обективност и прозрачност на тези административни процеси. Успешно са организирани и финализирани и всички проведени конкурсни процедури и атестиране за съдебни служители през годината. Под ръководството на съдия Иванова като и.ф. ръководител, Районен съд–Благоевград отново през 2023г. има активна дейност в полза на съдебната система като се превърна на практика в контактна точка на НИП за обмен на европейски магистрати и посещения на европейски съдии и прокурори за такъв обмен на опит и добри практики с благоевградските районни съдии и прокурори, което бе преустановено през последните години. Подобрена е комуникацията с ръководството на Окръжен съд–Благоевград към момента, както и работната атмосфера и комуникацията между самите районни съдии, които заедно участват в редица мероприятия на съда през изминалата година. Съдия Иванова е с над 20 годишен стаж в Районен съд–Благоевград и съдиите, които я номинираха посочиха в подкрепа на номинацията й и нейните добри професионални качества, показани през годините, дипломатичност, диалогичност, балансираност и комуникативност, с които се допринася за бързото решаване на възникнали текущи въпроси и проблеми в работата на съда, както и високата оценка, която тя получи за представянето си в предходната конкурсна процедура за председател на съда и получената подкрепа на 7 членове на ВСС, които са безспорни авторитети в съдебната система на страната ни и в своята правна област.

Oбучение за разследващи полицаи, социални работници, следователи, прокурори и съдии за работа с деца

1 декември 2023

В периода 29.11.23г.-01.12.2023г., в Благоевград бе организирано и проведено обучение за разследващи полицаи, социални работници, следователи, прокурори и съдии за работа с деца в наказателното производство , след новите изменения на НПК. Обучението бе организирано по Проект „Детска пътека при случаи с деца“ , реализиран от Програма „Правосъдие“ и Асоциацията на прокурорите в България , с финансовата подкрепа на Исландия, Норвегия и Лихтенщайн по финансовия механизъм на ЕИП. В обучението бяха включени психологически аспекти за работа с деца, представени от психолога Гергана Станоева, „Детска пътека за деца –пострадали от престъпление“-практики и подходи, „Детска пътека за непълнолетни извършители на престъпление“, представени от прокурор Елица Калпачка , презентация за процесуалните гаранции за защита правата на децата, участващи в наказателното производство като пострадали и респ. обвиняеми и подсъдими, както и презентация за ползването на оборудваната в съдебният район „Синя стая“ за изслушване на пострадали от престъпление деца при щадящи условия, представени от съдия Екатерина Николова . След проведеното обучение от презентаторите, които също бяха предварително обучени за това по този Проект, на всички взели участие полицейски служители, социални работници, съдии и прокурори бяха предоставени сертификати за работа с деца по наказателните дела, което е и едно от новите и специфични изисквания на НПК и международното право за провеждане на ефективно и достъпно наказателно производство с участие на деца.

ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

31 юли 2023

РАЙОНЕН СЪД –БЛАГОЕВГРАД ВЕЧЕ ИМА АКТИВИРАН ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ ЗА ПЛАЩАНИЯ НА ТАКСИ И РАЗНОСКИ Всички участници по съдебните дела и потребители на административни съдебни услуги, вече могат да заплащат дължимите такси и разноски чрез Виртуален постерминал, който е наличен за Районен съд –Благоевград през ЕПЕП на ВСС на адрес: https://ecase.justice.bg . Виртуалният Пос терминал е открит въз основа на сключен договор с обслужващата банка на съда „Централна кооперативна банка“ АД. Разплащанията могат да се извършват с всички посочени в договора банкови карти/ местни и международни, снабдени с интегрална схема-чип, както и карти с магнитна лента: Борика, Maestro, Visa, Mastercard, Dinner club, Discover/ и при наличието на електронен подпис на потребителя и предварителна регистрация в ЕПЕП. Съгласно чл. 73, ал.4 вр. с чл. 102е от ГПК, при плащания в електронна форма чрез Виртуален Пос терминал в ЕПЕП, дължимата държавна такса се намалява с 15 %.

Общото събрание на съдиите в Районен съд – Благоевград

12 юли 2023

Общото събрание на съдиите в Районен съд – Благоевград номинира за председател на съда по реда на Закона за съдебната власт, съдия Калина Иванова, която в момента изпълнява функциите на административен ръководител в съдебната институция. Кандидатурата на съдия Иванова бе издигната от колегите й в рамките на открита конкурсна процедура за назначаване на нов председател на съда, обявена с решение на СК на ВСС през 2023г. Като мотив за номинирането на съдия Иванова за административен ръководител на Районен съд–Благоевград, съдиите посочиха нейните доказани високи професионални, нравствени и лидерски качества. Съдия Иванова има съдийски стаж в съдебната система на страната повече от 20 години, отлична атестационна оценка и най-високият ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Тя е дългогодишен наказателен съдия, един от най-старшите съдии в съдебната институция и се ползва с уважение сред на колегите си, заради което и всички присъстващи магистрати на събранието, изразиха положителна оценка за работата й като и.ф. административен ръководител на съда до момента. Съдиите откроиха като добра нейна практика ангажирането на всички желаещи магистрати в оптимизиране организацията и работата на съда, чрез участие в работни срещи, общи събрания, атестационни и конкурсни комисии, актуализиране и разработване на вътрешни правила за подобряване и улесняване на работните процеси и дейността на съдиите и служителите в полза на гражданите и потребителите на съдебни административни услуги. Посочено бе, че под нейно ръководство е подобрена работната атмосфера, работата на съдебните служби, подобрена е комуникацията между самите магистрати в Районен съд–Благоевград, както и комуникацията на съда с прокуратурата, с Окръжен съд –Благоевград и с Адвокатска колегия- Благоевград, което е в полза на съвместната работа и инициативи. Отбелязано бе и, че именно в периода, в който съдия Иванова е и.ф. ръководител на съда, са организирани чрез НИП и няколко посещения на европейски делегации от съдии и прокурори за запознаването им с добри практики в работата на Районен съд – Благоевград и РП-Благоевград, на които посещения двете институции са били съвместни домакини. Предстои направеното предложение за председател на съда от съдиите в Районен съд-Благоевград, да бъде изпратено на вниманието на Съдийска колегия на ВСС, която в рамките на обявената конкурсна процедура е компетентният орган да определи и назначи новият председател на Районен съд –Благоевград .

Парти-изненада за дългогодишният съдебен секретар Филка Сотирова

5 юли 2023

Днес съдиите и служителите на РС-Благоевград, изпратиха с парти-изненада в заслужена почивка, дългогодишният съдебен секретар Филка Сотирова. Тя е с 41 години трудов стаж в съдебната институция и обучител на десетки съдебни секретари, а с неуморният си труд и прилежност, несъмнено има и личен принос при удостояването на съда с грамота за съд –модел в страната през 2006г. и през 2012г. И.Ф.Председател на съда, съдия Калина Иванова, връчи на секретаря Филка Сотирова специален колаж от снимки, запечатали хубави и усмихнати момента от работата й в съда, както и специалният подарък от колегите съдии и съдебни служители- пакет за едноседмична почивка в курорта „Паралия Катерини“, Р Гърция. Специални поздрави и благодарност за всеотдайността й и труда й в полза на съдебната система, изразиха към нея и още трима председатели на съда-съдия Екатерина Николова, съдия Владимир Пензов и съдия Вера Коева. След което, всички присъстващи съдии и съдебни служители си направиха за спомен обща снимка със секретаря Филка Сотирова и я изпратиха с пожелания за хубаво лято и прекрасна почивка в Гърция, от която да се върне с много положителни емоции и снимки, в които да бъдат запечатени те.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация